หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 243) 28 ก.ย. 2563
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ประจำปี 2563 (ดู : 171) 25 ส.ค. 2563
แบบรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 256) 10 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 279) 1 ก.ค. 2563
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินฯ (ดู : 159) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 174) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 (ดู : 307) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 (ดู : 335) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ดู : 329) 28 พ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดู : 274) 21 พ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 (ดู : 278) 21 พ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดู : 313) 20 พ.ค. 2563
ประกาศแบบบัญชีรายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) (ดู : 191) 7 พ.ค. 2563
ข่าว โควิด-19 (ดู : 309) 23 มี.ค. 2563
ข่าว โควิด-19 (ดู : 319) 19 มี.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 (ดู : 287) 14 ก.พ. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 (ดู : 276) 14 ก.พ. 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 244) 3 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 275) 3 ม.ค. 2563
มอบหมายงานในฟน้าท่ีความรับผิดชอบในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 147) 2 ม.ค. 2563
มอบหมายงานในฟน้าท่ีความรับผิดชอบในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 172) 2 ม.ค. 2563
คำสั่งมอบหมายงานและหน้าท่ีความรับผิดชอบในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 165) 2 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจนายก อบต.ให้ รองนายก อบต.ศรีวิชัย ปฏิบัติราชการ (ดู : 186) 27 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 153) 17 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด (ดู : 164) 17 ธ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แต่งแตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 167) 4 ธ.ค. 2562
ขอเชิญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ (ดู : 273) 5 พ.ย. 2562
ชอเชิญเท่ียวงานลอยกระทงประจำปี 2562 (ดู : 441) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 (ดู : 316) 31 ต.ค. 2562
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 322) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 290) 24 ก.ย. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 309) 24 ก.ย. 2562
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ปี 2562 (ดู : 308) 5 ส.ค. 2562
การป้องกันไฟป่า 62 (ดู : 370) 2 ส.ค. 2562
ขอรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 338) 24 ก.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 302) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร อบต.ศรีวิชัย (ดู : 352) 21 มิ.ย. 2562
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 269) 6 มิ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัยเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 338) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) พ.ศ. 2562 (ดู : 300) 22 พ.ค. 2562
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562) (ดู : 314) 30 เม.ย. 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2562 (ดู : 295) 11 ก.พ. 2562
แผนป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และวาตภัย (ดู : 359) 5 ก.พ. 2562
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 356) 15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 428) 28 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 334) 28 ธ.ค. 2561
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2561 (ดู : 334) 13 ธ.ค. 2561
งานประเพณีลอยกระทง 2561 (ดู : 337) 16 พ.ย. 2561
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) (ดู : 398) 30 ต.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 345) 25 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 341) 27 ก.ย. 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 337) 27 ก.ย. 2561
มาตราการประหยัดพลังงาน (ดู : 256) 4 ก.ค. 2561
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 250) 2 ก.ค. 2561
รณรงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน ลดถุงพสลาสติก (ดู : 259) 1 ก.ค. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) พ.ศ. 2561 (ดู : 443) 26 มิ.ย. 2561
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) (ดู : 353) 27 เม.ย. 2561
แผนปฎิบัติง่นรักษาความสะอาด อบต.ศรีวิชัย (ดู : 273) 5 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 350) 21 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 360) 22 พ.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ