หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
 
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
โบราณสถานเขาศรีวิชัย (ดู : 350) 8 พ.ย. 2560
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย (ดู : 338) 1 พ.ย. 2560
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 209) 29 ก.ย. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 350) 29 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 346) 29 ก.ย. 2560
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 353) 19 มิ.ย. 2560
รับโอนย้าย ผอ กองคลัง (ดู : 325) 17 พ.ค. 2560
ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 331) 28 เม.ย. 2560
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) (ดู : 327) 28 เม.ย. 2560
คัดแยกขยะมูลฝอย (ดู : 305) 27 เม.ย. 2560
โครงการแตงโมปลอดสารพิษ ของดีบ้านทุ่งอาว ต.ศรีวิชัย (ดู : 342) 10 มี.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2560 (ดู : 293) ธ.ค. 2560
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 303) 11 พ.ย. 2559
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ดู : 282) 11 พ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 305) 11 พ.ย. 2559
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัย (ดู : 277) 11 ต.ค. 2559
รับโอนพนักงาน (ดู : 423) 21 ก.ย. 2559
ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี และงานชุมนุมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย ในวันเสาร์ ที่ 3 กันยายน 2559 (ดู : 481) 22 ส.ค. 2559
ภัยธรรมชาติ (ดู : 299) 2 ส.ค. 2559
ขอเชิญชวนประชาชนไปออกเสียง 7 สิงหาประชามติ (ดู : 299) 27 มิ.ย. 2559
ศรีวิชัย เกมส์ 2016 (ดู : 310) 27 มิ.ย. 2559
ขอเชิญร่วมโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน (ดู : 307) 8 มิ.ย. 2559
ขอรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง (ผอ.ท้องถิ่นระดับต้น) 1 อัตรา (ดู : 323) 1 มิ.ย. 2559
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 300) 27 พ.ค. 2559
รณรงค์สวหมวกนิรภัย 100 เบอร์เซนต์ช่วงเทศกาล (ดู : 321) 1 มี.ค. 2559
การป้องกันอัคคีภัย (ดู : 302) 1 ก.พ. 2559
หลักการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (ดู : 291) 1 ก.พ. 2559
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2559 (ดู : 327) 1 ม.ค. 2559
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ดู : 285) 14 ธ.ค. 2558
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 280) 4 พ.ย. 2558
สรุปผการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2558 (ดู : 276) 13 ต.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 298) 8 ก.ย. 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 309) 8 ก.ย. 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 289) 3 ก.ย. 2558
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ชื่อเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 291) 3 ก.ย. 2558
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) (ดู : 282) 19 ส.ค. 2558
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ดู : 300) 21 ม.ค. 2558
แผนเฉพาะกิจป้องกัน ภัยแล้ง (ดู : 291) 8 ม.ค. 2558
ภัยธรรมชาติ (ดู : 291) 7 ม.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2558 (ดู : 295) 1 ม.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง กำหนดการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำ ทบทวน ปรับปรุงแผนชุมชนตำบลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ.2557 (ดู : 288) 7 มี.ค. 2557
ประชาสัมพันธ์แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการของงานบริการ (ดู : 288) 7 ก.ค. 2556
การแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าว (ดู : 365) 3 ก.ค. 2556
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) (ดู : 284) 3 ก.ค. 2556
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐) (ดู : 278) 3 ก.ค. 2556
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ฉบับที่ ๒ (เพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๗ (ดู : 274) 3 ก.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีประจำปีภาษี 2557 (ดู : 260) 15 ม.ค. 2556
สถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปี 2561 (ดู : 265) ธ.ค.
งานประเพณีลอยกระทง 2561 (ดู : 258) ธ.ค.
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250 โทรสาร : 077-491233
E-mail Address : sriwichaiphunpin@gmail.com
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ