หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : "ศรีวิชัยเมืองเก่า มีเขาพระนารายณ์ หลากหลายร้านข้าวแกง แหล่งอัญมณีลูกปัด ชมทิวทัศน์เขาพระอานนท์ ประชาชนสามัคคี แตงโมหวาน แดง ดี ที่ทุ่งอ่าว" Thai English
หน้าแรก  
ทำเนียบบุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หน้าหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 10) 20 ต.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 24) 28 ก.ย. 2563
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 24) 28 ก.ย. 2563
แบบรายงานตามกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ดู : 31) 10 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 30) 1 ก.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 (ดู : 36) 12 มิ.ย. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) พ.ศ. 2563 (ดู : 38) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (ดู : 38) 28 พ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดู : 39) 21 พ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 (ดู : 40) 21 พ.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2563 (ดู : 42) 20 พ.ค. 2563
ข่าว โควิด-19 (ดู : 46) 23 มี.ค. 2563
ข่าว โควิด-19 (ดู : 46) 19 มี.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 (ดู : 53) 14 ก.พ. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (แก้ไข ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 (ดู : 51) 14 ก.พ. 2563
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 25) 3 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การใช้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 24) 3 ม.ค. 2563
ขอเชิญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ (ดู : 61) 5 พ.ย. 2562
ชอเชิญเท่ียวงานลอยกระทงประจำปี 2562 (ดู : 60) 31 ต.ค. 2562
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 (ดู : 74) 31 ต.ค. 2562
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 62) 22 ต.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 63) 24 ก.ย. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 64) 24 ก.ย. 2562
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา ปี 2562 (ดู : 37) 5 ส.ค. 2562
รณรงค์สวหมวกกันนิรภัย 100% (ดู : 9) 3 ส.ค. 2562
การป้องกันไฟป่า 62 (ดู : 119) 2 ส.ค. 2562
ขอรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 69) 24 ก.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 74) 28 มิ.ย. 2562
ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร อบต.ศรีวิชัย (ดู : 78) 21 มิ.ย. 2562
ประกาศการอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อยต.ศรีวิชัย (ดู : 58) 6 มิ.ย. 2562
ขอเชิญร่วมประชุมประชาคมตำบลศรีวิชัยเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 68) 4 มิ.ย. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562) พ.ศ. 2562 (ดู : 79) 22 พ.ค. 2562
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2562 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนมีนาคม 2562) (ดู : 75) 30 เม.ย. 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญประจำปี 2562 (ดู : 28) 11 ก.พ. 2562
แผนป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย และวาตภัย (ดู : 111) 5 ก.พ. 2562
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 102) 15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 150) 28 ธ.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีประจำปี 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 97) 28 ธ.ค. 2561
ภาพกิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2561 (ดู : 115) 13 ธ.ค. 2561
งานประเพณีลอยกระทง 2561 (ดู : 115) 16 พ.ย. 2561
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) (ดู : 148) 30 ต.ค. 2561
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 140) 25 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 120) 27 ก.ย. 2561
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 131) 27 ก.ย. 2561
มาตราการประหยัดพลังงาน (ดู : 49) 4 ก.ค. 2561
การมีส่วนร่วมทางการเมืองในการปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 50) 2 ก.ค. 2561
รณรงค์เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน ลดถุงพสลาสติก (ดู : 54) 1 ก.ค. 2561
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของ อบต.ศรีวิชัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2561) พ.ศ. 2561 (ดู : 231) 26 มิ.ย. 2561
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2561 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561) (ดู : 152) 27 เม.ย. 2561
การรณรงค์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ (ดู : 54) 18 เม.ย. 2561
การใช้นำ้อย่างปรัหยัด (ดู : 57) 10 เม.ย. 2561
แผนปฎิบัติง่นรักษาความสะอาด อบต.ศรีวิชัย (ดู : 52) 5 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 142) 21 ธ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 148) 22 พ.ย. 2560
โบราณสถานเขาศรีวิชัย (ดู : 132) 8 พ.ย. 2560
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2562 เพื่อจัดทำแผนพัฒนา อบต.ศรีวิชัย (ดู : 131) 1 พ.ย. 2560
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 22) 29 ก.ย. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อบต.ศรีวิชัย (ดู : 144) 29 ก.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ดู : 133) 29 ก.ย. 2560
การประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย (ดู : 141) 19 มิ.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130
โทรศัพท์ : 077-491249,077-491233,077-491250
Copyright © 2017. www.sriwichai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs สำหรับผู้ดูแลระบบ